TCT ĐT và PT Nhà Hà Nội - Handico

Address: 24 Phố Hai Bà Trưng Phường Chương Dương Độ Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội

Phone number: 0438241032

Website: www.handicovn.com.vn

Years established: 21-09-1999

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là Tổng công ty 90 đầu tiên của thành phố Hà Nội, được thành lập ngaøy 21/9/1999 nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở và các khu đô thị của thành phố.