CTCP Sông Đà - Nha Trang

Address: 06 Đường Bãi Dương Phường Vĩnh Hải Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

Phone number: 0583543800

Website: http://songdanhatrang.com.vn

Years established: 06-12-2007

Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang được thành lập theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200719977 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/12/2007 và thay đổi lần thứ 4 , ngày 23 tháng 11 năm 2010. Với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng)...