CTCP ĐT PT ĐT và KCN Sông Đà - SUDICO

Address: Khu Công Nghiệp Mỹ Đình Phố An Xá Phường Cống Vị Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội

Phone number: 0437685592

Website: www.sudicosd.com/

Years established: 08-07-2003

Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà là Doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Sông Đà, được thành lập theo quyết định số 17/TCT-VPTH ngày 12 thnág 9 năm 2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Và Năm 2003 được chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) theo Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.