Những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Quảng Nam
UBND thành phố Hội An
2008
years estd.
2
projects
CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam
2010
years estd.
1
projects
CTCP Brainstones Hội An
2010
years estd.
1
projects