Top những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Kiên Giang
CT TNHH MTV DL - TM Kiên Giang (KTC)
2010
years estd.
1
projects
CTCP TV ĐT XD Kiên Giang (CIC)
1992
years estd.
1
projects
CTCP ĐT Phú Cường Kiên Giang (PCI)
1990
years estd.
1
projects