Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cũng là kinh đô của rất nhiều vương triều Việt cổ. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kì.

  • 825
    Project
  • 230
    Developer
Những khu vực nổi bật ở Thành phố Hà Nội
Trending Localities
Trending Top Projects
Price trends
Total Project
Total Property