Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997,nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là thành phố có dân số đông thứ 5 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng hiện là một trong 15 đô thị loại 1 đồng thời là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam.

  • 160
    Project
  • 30
    Developer
Những khu vực nổi bật ở Thành phố Đà Nẵng
Trending Localities
Trending Top Projects
Price trends
Total Project
Total Property